top of page

Klachtenprocedure

Het team doet haar uiterste best om een kwalitatief hoogwaardige peuteropvang aan te bieden.

Toch kan het voorkomen dat u het liever anders ziet. Mocht u ergens onverhoopt toch niet tevreden over zijn, dan heeft u als ouder recht op een juiste klachtenbehandeling.

Aandachtspunten hierbij zijn: een heldere procedure, klachtenregistratie en - rapportage, een open houding en communicatie en ontwikkeling naar verbetering.

Waarover kan een klacht gaan?

Een klacht kan over van alles gaan. Gedacht kan worden aan klachten over:​

 • De omgang met ouder/kind

 • De verzorging van uw kind

 • Het aanbod en/of pedagogisch handelen

 • Het niet nakomen van afspraken

 • De administratie

Ouders kunnen hun klacht in eerste instantie mondeling kenbaar maken bij de betrokken medewerkster. De betreffende medewerkster probeert de klacht in overleg met u op te lossen. Een gesprek helpt onvrede meestal snel de wereld uit.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route.

Intern houdt in dat u uw klacht binnen Peuteropvang het Speelblokje indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met uw klacht terecht kunt bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

In onderstaand reglement beschrijven wij de interne en externe regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht.

Interne klachtencommissie

 • Een interne klacht kunt u kenbaar maken door middel van het klachtenformulier , dat u eveneens onder aan deze pagina kunt vinden.

 • De procedure van de interne klachtencommissie treft u onder aan deze pagina.

 • Voor de afhandeling van een klacht staat een termijn van ten hoogste 6 weken.

 • Wanneer het een ernstige situaties/klacht betreft zal de afhandeling van een klacht direct versneld aangepakt worden.

 • Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de medewerker of directie wilt wenden, dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen middels de zogenaamde externe klachtenprocedure, die hieronder nader staat beschreven.

 • Uiteraard zijn alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht tot geheimhouding verplicht.

Als u een klacht indient, gelieven dan aan te geven:

 • Wat de reden van de klacht is

 • Waarover of over wie u een klacht wilt indienen

 • Wat u wilt bereiken met het indienen van de klacht

 • Wat al gedaan is om tot een oplossing te komen

Wanneer u een klacht heeft, wacht dan niet te lang om dit met ons te bespreken.

Wij vinden het fijn als u ons eerst de gelegenheid geeft om een klacht naar

behoren op te lossen. Alleen zo kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Want wij willen net als U, het beste voor uw kind.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang.

Klachtenformulier Speelblokje

Interne klachtenprocedure

Certificaat 2021 klachtenvrij

geschillencommissie 2021

 

kk-twitter-1024x512px.jpg
logogeschillencommissie.gif
bottom of page